top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. ÜNVAN

İsim: 

Telefon: 

Faks: 

E-Posta: 

 

 1. ALICI

İsim: 

Adres:

Telefon: 

E-Posta: 

 

 1. TANIMLAR

 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni 

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşmeyi,

ÜRÜN : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. 

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 

  1. Ürüne ilişkin tür, miktar, marka/model, renk, adet ve sair temel bilgiler satıcının internet sitesinde mevcut olup, ürüne ilişkin münhasır özellikler de site içerisinde belirtilmiştir. İnternet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır, bu fiyatlar Satıcı tarafından güncellenene yahut değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyatlar bakımından, belirli bir süre belirtilerek ilan edilen ürün fiyatları, söz konusu sürenin bitimine kadar geçerli olacak ve sürenin dolmasıyla ürün Satıcı tarafından belirlenen fiyatlar ile tekrar satışa sunulacaktır.

  2. Sözleşme konusu ürünün herhangi bir kampanyaya tabi olması halinde, mevcut kampanya koşulları (fiyat, teslimat süresi, teslimat ücreti, promosyonlar vs.) yalnızca kampanyanın bitiş tarihine kadar geçerli olacaktır. 

  3. Satıcının kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır ve Satıcı kampanyaları ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilecektir. Kampanyaya katılım stoklarla sınırlıdır.

  4. Sözleşme konusu ürünün satış fiyatı; tüm vergiler ve yan giderler dahili olacak şekilde, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinde gösterilmiştir. 

  5. ÜRÜN sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, aksine bir kampanya belirtilmediği sürece alıcı tarafından ödenecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; işbu Sözleşme ile bağlanma iradesini ortaya koyarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nce ALICI’ya sağlanması gereken Ön Bilgilendirmenin hem işbu Sözleşme hem de SATICI’ya ait internet sitesi dahilinde kendisine yapıldığını elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından; Sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, ÜRÜN’ün vergiler ve kargo giderleri dâhil toplam fiyatı, ALICI’nın SATICI ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adresi, SATICI’nın adı veya unvanı ve ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri, cayma hakkının kullanılabileceği durumlarda bu hakkın kullanım şartları, süresi ve usulü, ALICI’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine dair bilgi ve sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusunun bedeli ve varsa kargo ücreti, vergisi, ödeme koşulları hususunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. Sözleşme konusu her bir ÜRÜN, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ÜRÜN’ün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

  3. SATICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

  4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

  5. SATICI, sipariş konusu ÜRÜN’ün tesliminin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  6. ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün satımı ve teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  7. ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisi veya belirtilen adreste ÜRÜN’ü teslim almaya yetkili başka bir kişi tarafından teslim alınmasından sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sebebiyle Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler  nedeni ile Sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya ivedilikle bildirecektir. Aynı şekilde mücbir sebep nedeni ile ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından mücbir sebep dolayısı ile iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9. ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ÜRÜN’ünın teslimat anında hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ÜRÜNünın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 

  10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

  11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler münhasıran ALICI’ya ait olacaktır .

  12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamayacaktır. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunmayacaktır.

  13. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla yerleştirilmiş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

  14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. ALICI’nın söz konusu hükümleri ihlali nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı her türlü zarardan ALICI münhasıran sorumlu olacak ve SATICI’nın zararını ilk yazılı talebi ile nakden tazmin edecektir.

  15. SATICI, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalar dolayısı ile sorumlu tutulamayacaktır.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

  1. Alıcı, malın kendisine veya belirttiği adresteki kişiye teslimi tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcıya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Alıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  2. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14 günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’nin “SATICI BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta ile Satıcıya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’de düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

Bu hakkın kullanılması halinde,

 

i. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen Ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

ii. İade formu,

iii. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

iv. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade eder. 

v. Cayma hakkının kullanılmasından (cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapılması) sonra Alıcı elinde bulunan Ürünü 10 gün içerisinde, yukarıda belirtilen şartları haiz şekilde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

vi. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, Alıcı kusuru oranında Satıcının zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

vii. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

  1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan , fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, Alıcıya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi Ürünler ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. 

  2. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının uğradığı zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

 1. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar, öncelikle Taraflar arasında dostane çözüm yöntemleri ile hallolunmaya çalışılacaktır. Uyuşma sağlanamaması halinde Alıcı tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir. 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı  Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda;

 1. Değeri 4.570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

 2. Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 

 3. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, 

 4. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2018 yılı için değeri 6.860 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşmenin bir nüshası SATICI tarafından ALICI’ya SATICI’nın uygun gördüğü usulle iletilecektir. 

SATICI: Samet Üstündağ Tekstil

ALICI:

TARİH:

bottom of page