top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

United People olarak, KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika ’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır. 

 Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. (İsim, iletişim, kimlik, finansal bilgi vs.)

Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

Kişisel Veri Sahibi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  • Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekte ve ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca muhafaza etmektedir.

  • Kişisel Veri İşleme Şartları Ve İstisnai Haller

Şirket faaliyetleri çerçevesinde;

Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya kanunlarda açıkça öngörülmüş olan, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait  yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veri işlenmesi gerekli olan, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın  kişisel verileriniz  işlenebilir.

  • Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Müşterilerimizle sözleşme ilişkisi kurulması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilerek; siparişlerin alınması/onaylanması, kargoya teslim edilmesi, sipariş durumu hakkında bilgilendirmede bulunulabilmesi, kanunen tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemlerin yerine getirilebilmesi, resmi kurumlara yapılması gereken bildirimlerin yapılması ve sair sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

  • Kişisel Verilerin Yurtiçinde ve Yurtdışına Aktarımı

Şirketimizce yukarıda sayılan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, yine yukarıda sayılan amaçların yerine getirilebilmesi amacıyla; mahkeme ve icra müdürlükleri, bankalar, kargo şirketleri ve sair resmi kurumlar ile şirketimizin ticari ve idari faaliyetlerinin yetine getirilebilmesi için çalışılmakta olan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  • Kişisel Verilerin İmhası

Kanunlarda öngörülen saklama süresi dolan yahut saklanma amacı sona eren kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde imha edilecektir.

  • Kişisel Verilerin Güvenliği

Müşterilerimiz ve iş ortaklarıma ait kişisel veriler, hiçbir suretle yetkisiz kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler United People tarafından alınmaktadır.

United People, web sitesinden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğine önem vermektedir. Bu sebeple kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL  (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

  • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda şirketimize bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak (noter kanalı ile yahut şahsen gelip kimliğinizi ispat ederek) başvuruda bulunabilirsiniz.

United People İletişim Bilgileri; 

Merkez Ofis Adresi:

İletişim için internet sitesi adresi:

İrtibat mail adresi:

 

  • Diğer Hükümler

Şirketimizin web sitesi dâhilinde reklam ve sair amaçlarla başka sitelere link verilmesi halinde, şirketimiz bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İşbu metinde yer alan prensipler, sadece bu web sitesinin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

bottom of page